15 FIRM w JEDNYM MIEJSCU !!

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Ubezpieczenie OC PDF Drukuj

oc

OC chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód, wyrządzonych innym osobom. Zakres ubezpieczenia obejmuje również zniszczenie mienia.

 

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu na terytorium państw należących do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także Szwajcarii i Chorwacji.

 

 


Ogólne Warunki Ubezpieczenia ustalone zostały w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.). Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując samochodem lub innym pojazdem, spowodowała szkodę na mieniu lub osobie. Ubezpieczenie obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

 

Dodatkowe informacje

 

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, bądź na czas krótszy, jeżeli pojazd mechaniczny jest:

 

 • zarejestrowany na stałe - na czas nie krótszy niż 30 dni, a umowa zawierana jest np. przez podmiot zajmujący się sprzedażą pojazdów np. komis samochodowy,

 • zarejestrowany czasowo - na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji i nie krótszy niż 30 dni,

 • pojazdem wolnobieżnym  - na okres nie krótszy niż 3 miesiące,

 • pojazdem historycznym - na czas nie krótszy niż 30 dni.

 

Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na okres 12 miesięcy, po ich upływie uważa się że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy chyba że posiadacz pojazdu wcześniej pisemnie ją wypowiedział. Umowę można wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu, na jaki umowa była zawarta. Zawarcie następnej umowy nie następuje (pomimo braku wypowiedzenia), jeżeli nie została opłacona w całości składka za mijający okres 12 miesięcy.

 

W razie zbycia pojazdu wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy przechodzą na nabywcę pojazdu. Nabywca może tę umowę wypowiedzieć w ciągu 30 dni od dnia nabycia pojazdu - wtedy rozwiąże się ona z upływem 30 dni po dniu nabycia.
Zbywca pojazdu obowiązany jest przekazać nabywcy dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

 

Do umów ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 z 2003r., poz. 1152 z późn.zm.).

 

Atuty naszej oferty

 

 • Konkurencyjna wysokość składki dla kierowców z kilkuletnim stażem bezwypadkowej jazdy.

 • Wiele rodzajów zniżek dostępnych dla klientów indywidualnych w taryfie OC.

 • Możliwość skorzystania z usług Assistance (za dodatkową składką) także w przypadku awarii pojazdu.

  

Strona wykorzystuje pliki cookie w celu zbierania danych statystycznych i personalizacji ustawień oraz reklam. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information