15 FIRM w JEDNYM MIEJSCU !!

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Ubezpieczenie Dla Rolników PDF Drukuj

kombajnObowiązkowe ubezpieczenie OC rolników

Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników przysługuje odszkodowanie za szkody wyrządzone przez rolnika, osoby pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby pracujące w gospodarstwie - w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych

Budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego objęte są ochroną od ognia i innych zdarzeń losowych. W przypadku szkód wyrządzonych przez żywioł lub zdarzenie losowe towarzystwo wypłaca odszkodowanie za zniszczone lub uszkodzone budynki.

 

Ubezpieczenie zwierząt w HDI

 

Do kogo skierowana jest oferta?

Ubezpieczenie skierowane jest do posiadaczy zwierząt - rolników i innych osób fizycznych, przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zwierzęta zaopatrzone w paszporty, takie jak:

 • bydło (krowy, jałówki cielne, buhaje, młode bydło przeznaczone na opas lub do odnowienia stada) posiadające kolczyki i wpisane do Księgi Rejestracji Stada Bydła, które osiągnęło wiek 5 miesięcy, a nie ukończyło 8 lat,

 • konie (użytkowane w rolnictwie, do prac w lesie, do celów rehabilitacyjnych i rekreacyjnych, źrebięta), które osiągnęły wiek 5 miesięcy, a nie ukończyły 16 lat.

Do ubezpieczenia mogą być przyjęte tylko zwierzęta zdrowe i bez wad wrodzonych lub nabytych. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową zwierząt jest przedłożenie przez ubezpieczającego aktualnego świadectwa zdrowia zwierząt wystawionego przez lekarza weterynarii.

 

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?

Zwierzęta obejmuje się ubezpieczeniem od ryzyk:

 • padnięcia,

 • padnięcia i uboju z konieczności,

na skutek choroby, wypadku lub zdarzeń losowych.

Zakres ubezpieczenia może obejmować także koszty utylizacji zwłok (odbiór, transport, przetworzenie) oraz szkody powstałe podczas transportu, trzebienia i wystawy.

 

W jaki sposób ustalana jest suma ubezpieczenia?

Sumę ubezpieczenia zwierząt określa ubezpieczający i powinna być ona ustalona na podstawie średnich cen rynkowych zwierząt na danym terenie, a w przypadku zwierząt przeznaczonych na opas lub do odnowienia stada – według ceny 1 kg żywca oferowanych w punktach skupu na danym terenie i przewidywanej maksymalnej wagi zwierząt na koniec okresu ubezpieczenia.

W odniesieniu do zwierząt hodowlanych wartość zwierząt ustala się indywidualnie dla każdego zwierzęcia, na podstawie dokumentów zawierających jego ocenę wartości hodowlanej.

 

Na jaki okres można zawrzeć umowę ubezpieczenia?

Umowy ubezpieczenia zawierane są na okres roczny lub na okres krótkoterminowy.

Na okres jednego roku ubezpiecza się zwierzęta przebywające w siedzibie stada w miejscu określonym w dokumencie ubezpieczenia.

Na okres krótkoterminowy ubezpiecza się zwierzęta na czas transportu, trzebienia lub wystawy.

Na okres krótszy od roku może być również ubezpieczone młode bydło przeznaczone na opas lub do odnowienia stada.

 

W jaki sposób ustalana jest składka ubezpieczeniowa?

Wysokość składki uzależniona jest od gatunku zwierząt i sposobu ich użytkowania, zakresu, sumy i okresu ubezpieczenia oraz wysokości udziału własnego.

Składka minimalna do zapłaty z jednej polisy wynosi 200 zł.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie w celu zbierania danych statystycznych i personalizacji ustawień oraz reklam. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information